Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Systematické a fylogenetické studie vybraných skupin členovců
Id projektuSGS12/PřF/2019
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na fylogenetické a systematické studie vybraných skupin členovců, tj. dvoukřídlého hmyzu a symbiotických krevet, v návaznosti na předchozí výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Jedním z cílů projektu bude rekonstrukce fylogenetických vztahů v rámci infrařádu Bibionomorpha, zejména dokončení rozpracovaných fylogenezí čeledí Bibionidae a Bolitophilidae, a podle možností také Sciaroidea incertae sedis. V případě studia symbiotických krevet se jedná o dokončení dílčích fylogenetických studií v rámci čeledi Palaemonidae, se zaměřením zejména na Cuapetes-Palaemonella komplex a spongobiotní krevety, a podle možností i předběžných fylogenezí dalších dílčích skupin krevet (rody Coralliocaris, Tuleariocaris, Cinetorhynchus, aj.). Pro formulaci hypotéz o molekulární fylogenezi vybraných taxonů budou provedeny multigenové analýzy založené na získaných mitochondriálních (COI, 12S, 16S, cytB) i jaderných (H3, 18S, 28S, CAD) markerech. Při konstrukci fylogenetických stromů budou využity metody maximum likelihood a Bayesian inference. K dispozici je rozsáhlý materiál dvoukřídlého hmyzu a symbiotických krevet deponovaný na Katedře biologie a ekologie Ostravské univerzity. V rámci projektu je zajištěna spolupráce s odborníky na dvoukřídlý hmyz, a to zejména ze severní Evropy (Norsko, Finsko a Estonsko - pro čeledi Bolitophilidae a Sciaroidea incertae sedis), případně ze severní Ameriky (čeleď Bibionidae), a s odborníky na symbiotické krevety z Francie, Nizozemí, Anglie a Taiwanu, kteří rovněž disponují dalším potřebným materiálem. Výstupy projektu budou publikovány v impaktovaných časopisech. Dílčí výsledky budou prezentovány na národních, případně mezinárodních vědeckých konferencích.