Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kvartérní vývoj a současný stav středoevropské krajiny v kontextu působení geohazardů, antropoprese a klimatických změn
Id projektuSGS02/PřF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Radek Tichavský, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKrajina představuje soubor prvků geografické sféry, které spolu interagují. Současný vývoj středoevropské krajiny je dán kombinací jak přírodních, tak i antropogenních (lidskou činností vyvolaných) procesů. Ty se v některých případech (např. v souvislosti s pokračující klimatickou změnou) mohou stát hrozbou (geohazardem) související s poškozením lidské infrastruktury a ztrátami na lidských životech. Primárním klíčem k pochopení současných procesů je znalost vývoje krajiny v minulosti a identifikace faktorů, jimiž člověk přispívá ke změnám v krajinné sféře. Abychom správně uchopili problematiku fungování a dynamiky krajinných prvků, je nutné při jejich výzkumu využít multidisciplinární přístup. Projekt je koncipován jako dvouletý a klade si za cíl prohloubit znalosti o vývoji a stavu krajiny ve středoevropském prostoru s důrazem na horské a podhorské oblasti Západních Karpat. Mezi dílčí úkoly projektu patří komplexní geomorfologický, pedologický a ekohydrologický výzkum zahrnující (i) interpretaci strukturně-tektonického vývoje komplexních svahových deformací, (ii) datování aktivity gravitačních a fluviálních procesů, (iii) problematiku říčního kontinua s ohledem na jejich morfologii a množství organické hmoty, (iv) mapování a analýzu antropogenně poznamenaného reliéfu včetně starých důlních děl, (v) matematické modelování distribuce půd, (vi) modelování vývoje množství živin ve vodních objektech s ohledem na klimatické změny a (vii) percepci fluviální krajiny včetně jejich ekosystémových služeb. Využitím širokého metodického aparátu (např. strukturní měření, geomorfologické mapování, geofyzikální měření, radiokarbonové a dendrogeomorfologické datování, sedimentární analýzy, environmentální modelování, metodika ekosystémových služeb aj.) jsme schopni získat cenné informace o fungování dílčích systémů a jejich interakce včetně stále se zvyšujícího tlaku lidské společnosti (antropoprese) na krajinu a vlivu klimatických změn.