Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Autenticita u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami a její vztahy s vybranými koncepty v praxi sociální práce
Id projektuSGS02/ÚVAFM/2019
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceOd sociálních pracovníků je očekáváno, že se budou umět vyrovnat s emocemi klientů, budou umět regulovat své emoce a chování; a zároveň budou ve výkonu své praxe kongruentní. Autenticita se tak jako pocit opravdovosti k sobě samému v podmínkách současné komplexní společnosti stává ideálem i úkolem v praxi sociální práce. Hlavním cílem výzkumu je analyzovat a porozumět autenticitě u sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a zjistit vztah mezi autenticitou a dalšími koncepty u dané cílové skupiny. V rámci projektu zvolíme sekvenční kombinaci kvalitativní a kvantitativní strategie výzkumu. Kvalitativní výzkum bude sestávat z opakovaných hloubkových interview s komunikačními partnery vybranými pomocí záměrného kriteriálního výběru. Data budou zpracována pomocí situační analýzy A. Clarke. V rámci kvantitativní strategie výzkumu budeme zjišťovat vztahy mezi autenticitou a vybranými koncepty praxe sociální práce, konkrétně pak schopností reflexivity, autoregulací a pracovním výkonem v rolích sociálního pracovníka. Technikou sběru dat bude online dotazníkové šetření u cílové skupiny výzkumu. V rámci výzkumu jsme stanovili ideové hypotézy, které budou dále rozšiřovány v rámci cykličnosti kvalitativního výzkumu. Data budou zpracována pomocí vybraných statistických metod. V rámci projektu plánujeme prezentovat data na mezinárodních konferencích a provést konzultaci s mezinárodně uznávanou expertkou na situační analýzu (A. Clarke), což posílí: a) publikační výsledky projektu; b) implikace pro praxi sociální práce; c) udržitelnost výsledků a výstupů projektu skrze rozvoj kompetencí členů badatelského týmu.