Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Id projektu304011T963
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2019 - 7/2021
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavukončený
AnotacePredkladaný projekt sa zameriava na využitie koncepcie IBSE (Inquiry Based Science Education) ako nástroja pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov i učiteľov základných a stredných škôl k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na súčasné i budúce požiadavky trhu práce v prihraničných regiónoch SR a ČR. Hlavnými aktivitami projektu bude vytvorenie expertnej skupiny, príprava metodických materiálov a zriadenie kompetenčného centra s laboratóriami. Včasná intervencia na ZŠ nám umožní ovplyvňovať postoje a spôsobilosti žiakov v záujme perspektívnej orientácie na prírodovedné a technické povolania. Aktivity projektu sa budú realizovať v Trnavskom a Ostravskom kraji za účasti dvoch projektových partnerov Trnavskej univerzity v Trnave a Ostravskej univerzity.