Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj metodiky inkubace jiker vybraných druhů lososovitých ryb v mateřském toku a inovace inkubačních schránek
Id projektuTJ02000229
Hlavní řešitelMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Období6/2019 - 5/2021
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Stavukončený
AnotaceProblematika zachování a repatriace lokálních populací vybraných druhů lososovitých ryb, kterými jsou losos, pstruh obecný a lipan, je aktivně řešena několik posledních let. Počátek projektu repatriace lososa v povodí Labe je datován do 90. let. Obnova lokálních populací pstruha obecného je řešena v posledním desetiletí a téma mizejících populací lipana je aktuálním problémem nejen na území ČR, ale celé Evropy. Na oslabení až úplném vymizení lokálních populací se v minulosti podílelo současně několik faktorů, jejichž působení je nyní minimalizováno a je zabraňováno dalšímu narušování říčních ekosystémů. Znečištění a fragmentace toků jsou prioritními tématy, podpořeny legislativou a metodickými výstupy. Ohrožené či již vymizelé lokální populace zájmových lososovitých ryb mají v legislativě minimální podporu, jelikož žádný z druhů, dokonce ani losos obecný, není součástí Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů (Vyhl. č. 395/92 Sb.) Pstruh obecný a lipan patří mezi hospodářky významné druhy, což je jedna z příčin narušení jejich lokálních populací. Obchod s lokálně geneticky nepůvodními jedinci či křížení odlišných forem z různých povodí mělo za následek kritické narušení lokálních populací, přizpůsobených na život a rozmnožování v individuálních podmínkách lokálních toků. Toto narušení se projevilo absencí rozmnožování či vymizení ryb z celých úseků řek i povodí. Inkubace jiker zájmových druhů ryb v mateřském toku zajišťuje vývoj tzv. homingu (vlastnosti, která umožní dospělé rybě najít tok, ve kterém se narodila). Díky této metodě je možné repatriovat či posílit populace v tocích, ze kterých již vymizeli či mizí a zajistit jejich životaschopnost. Metoda nevyžaduje nepřiměřené investice a může být využita jakýmikoliv subjekty věnující se obnově populací těchto druhů.