Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Neologické přejímky a jejich ekvivalenty v současné francouzštině a češtině, výzkum na bázi korpusu.
Id projektu8J19FR009
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
AnotaceProjekt francouzsko-české spolupráce se zabývá výzkumem dynamiky lexikálních inovací spojující kvantitativní lingvistickou metodologii s kvalitativní, a popisuje modely šíření neologických výpůjček, s udáním jejich frekvence v českém a francouzském prostředí. Zohledňuje otázky ekvivalentů z pohledu synchronní a zčásti i diachronní dynamiky jazyka s přihlédnutím k rozšiřování technických a společensko-kulturních inovací do běžného úzu. Projekt se opírá o nástroje žurnalistického korpusu Néoveille, jehož cílem je sběr a selekce neologických přejímek, které jsou nedávné, nebo jsou ve fázi plošnějšího jazykového šíření. Následně bude docházet k lingvistickému popisu na základě stanovené metodologie EmpNéo s rozšířením na tzv. grille initiale, která usnadní porovnání jednotlivých kritérií výzkumu. Mezi sledované ukazatele bude také patřit porovnání šíření a frekvence dané přejímky v obou jazycích, a to za pomoci nástrojů Néoveille. V neposlední řadě bude diskutována otázka ekvivalentů a jejich konkurenční výhoda/nevýhoda vůči přicházejícím/vznikajícím přejímkám.