Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fylogenetické studie u vybraných skupin členovců s využitím morfologických a molekulárních analýz
Id projektuSGS10/PřF/2018
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na systematické studie založené na molekulárně fylogenetických analýzách a morfologických studiích symbiotických krevet čeledi Palaemonidae a dvoukřídlého hmyzu (řád Diptera) čeledí Mycetophilidae, Bolitophilidae, Sciaridae, Bibionidae a Cecidomyiidae. Projekt navazuje na předchozí výzkumy řešící fylogenetické vztahy uvnitř těchto čeledí, díky kterým nám bylo umožněno nahlédnout do jejich vnitřní diverzity, což vedlo k objevům nových, dosud nepopsaných taxonů. Pro potvrzení stanovených hypotéz o molekulární fylogenezi studovaných skupin budou využity jedno- i multigenové analýzy. Za tímto účelem budou amplifikovány mitochondriální (12S, 16S, CytB, COI) a jaderné markery (H3, 18S, 28S, EF1a, CAD) spolu s dalšími markery nově navrženými. Řešitelský tým má k dispozici jednu z nejbohatších a stále se rozrůstajících sbírek symbiotických krevet zahrnující exempláře zejména z Jihočínského a Rudého moře a z vědeckých expedic v Austrálii, Papui-Nové Guinei a na Martiniku. Další potřebný materiál je dostupný prostřednictvím muzeí a univerzit zejména ve Frankfurtu, v Paříži, Leidenu, Oxfordu a na Taiwanu. V rámci dvoukřídlého hmyzu tým rovněž disponuje vlastními sbírkami, mimoto se nabízí i spolupráce s odborníky ze severní Evropy, z Pobaltí (Norsko, Finsko a Estonsko) a eventuálně i ze severní Ameriky, kteří disponují dalším potřebným materiálem pro analýzy. Výstupy tohoto projektu budou publikovány v odborných impaktovaných časopisech, případně na národních a mezinárodních vědeckých konferencích.