Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Detekce nových biomarkerů rezistence na Venetoclax
Id projektuSGS01/LF/2018-2019
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePro úspěšnou léčbu maligních onemocnění a eliminaci vedlejších efektů je nutný vývoj efektivní terapie cílené na aberantní buňky. V současné době je k dispozici široká škála léčiv se známým mechanizmem účinku. Parametry pro stratifikaci pacientů jsou ovšem značně omezené. Typickou vlastností hematologických nádorů je zvýšená exprese anti-apoptických proteinů BCL rodiny (BCL2, BCL-XL, MCL-1). V posledních letech se do praxe dostává vysoce specifický BCL2 inhibitor - venetoclax (ABT199), který mimikuje vazbu BH3 proteinu na BCL2 a inhibuje anti-apoptickou funkci BCL2, což ve výsledku vede k indukci apoptózy specificky v nádorvých buňkách s vysokou expresí BCL2. Pilotní studie s venetoclaxem přináší velmi slibné výsledky zejména u chronické lymfatické leukémie. Modelové systémy buněčných linií a iniciální studie u pacientů s hematologickými malignitami naznačují, že zvýšená exprese dalších proteinů BCL rodiny (BCL-XL a MCL1) vede k saturaci BH3 proteinů a rezistenci na BCL2-specifický venetoclax. Vzájemný poměr exprese BCL2 a BCL-XL/MCL1 tak lze potencionálně využít pro stratifikaci pacientů vhodných pro léčbu venetoclaxem. V některých případech ovšem tento poměr nekoreluje s pozitivní terapeutickou odpovědí. Primárním cílem předkládaného projektu je proto stanovení expresního poměru BCL2 vs BCL-XL/MCL1 a korelace s léčebnou odpovědí u pacientů s multiple myeloma a dalšími hematologickými malignitami, kteří byli determinováni pro léčbu venetoclaxem. Vzorky získané od pacientů s výhodným expresním poměrem (BCL2 >> BCL-XL/MCL1), a kteří zároveň vykazují rezistenci na venetoclax, budou v návazných projektech důležitým zdrojem pro identifikaci nových molekulárně genetických markerů, které výrazně napomohou lepší stratifikaci pacientů. Aplikace získaných poznatků v diagnostice a výběru pacientů pro cílenou terapii tak signifikantně zvýší efektivitu léčby a zejména zabrání rozvoji rezistentních buněk.