Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odborná slovní zásoba v denním tisku
Id projektuSGS04/FF/2018-2019
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem dvouletého projektu je popsat transfer odborných informací na příkladu užití odborné slovní zásoby v německy i česky psaném denním tisku. Výzkumný záměr tematicky navazuje na projekt SGS21/FF/2016-2017 Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu, v jehož rámci byla mj. analyzována odborná slovní zásoba ve dvou nadregionálních německy psaných novinách a na základě výsledků analýzy vytvořena databáze odborných výrazů, které byly následně metalexikograficky zpracovány. Předkládaný projekt si klade za cíl zjistit, nakolik je s těmito odbornými výrazy konfrontován čtenář německého regionálního a bulvárního tisku a čtenář v českém prostředí. Výskyt odborných výrazů bude ověřován pomocí německých a českých referenčních korpusů (DeReKo, DWDS, ČNK). Pozornost bude věnována roli odborných výrazů v jednotlivých rubrikách denního tisku a v jednotlivých textových druzích (zpráva, komentář, fejeton aj.). Dalším cílem projektu je zvýšení míry internacionalizace ve studentském výzkumu a navázání spolupráce se zahraničními univerzitami (Erfurt, Würzburg, Lipsko, Volgograd) pro realizaci závěrečné fáze projektu, v rámci které bude proveden sociolingvistický výzkum vybrané skupiny respondentů s cílem zjistit, do jaké míry je vyexcerpovaná odborná slovní zásoba pro čtenáře srozumitelná.