Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Faktory ovlivňující proces truchlení u pozůstalých osob
Id projektuSGS05/FF/2018-2019
Hlavní řešitelMgr. Klára Machů, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýzkumný projekt je zaměřen na problematiku truchlení u pozůstalých osob. Cílem projektu je zjistit, jak proces truchlení ovlivňují vybrané faktory - spiritualita, vnímaná životní smysluplnost a naděje. Dalšími cíli výzkumu jsou např. zjištění vztahu mezi komplikovaným truchlení a posttraumatickým rozvojem. Výzkumný projekt se bude skládat z pěti výzkumů, které budou korespondovat s cíli pěti diplomových prací. První výzkum bude zaměřen na vztah mezi komplikovaným truchlením a posttraumatickým rozvojem. Druhý výzkum bude mít za cíl zjistit, jaký vliv má na proces truchlení dispoziční naděje. Třetí výzkum bude zaměřen na význam spirituality v procesu truchlení. Čtvrtý a pátý výzkum budou prostřednictvím rozhovorů s pozůstalými zkoumat, jaké faktory sami považují za nápomocné v procesu truchlení a jaký vliv má ztráta blízkého člověka na jejich vnímanou životní smysluplnost. Výzkumný soubor budou tvořit dospělí lidé, kteří prožili ztrátu blízké osoby před rokem až pěti lety. Výzkumný projekt se bude skládat jak z kvantitativního, tak kvalitativního designu. Kvantitativní část bude realizována prostřednictvím Inventáře komplikovaného truchlení (Inventory of Complicated Grief, ICG), Inventáře vyjádření spirituality (Expressions of Spirituality Inventory - Revised, ESI-R) a Škály dispoziční naděje pro dospělé (The Adult Dispositional Hope Scale, ADHS). V rámci výzkumu budeme také sledovat vliv dalších proměnných, jako jsou konkrétní forma náboženského přesvědčení, věk, pohlaví i blízkost, resp. vzdálenost ztráty v čase. V rámci kvalitativní části výzkumu budou vedeny polostrukturované rozhovory s pozůstalými. Tyto rozhovory budou zaměřeny především na to, jaké faktory sami pozůstalí vnímají jako nápomocné při vyrovnávání se ztrátou blízké osoby, ale také na to, jak tato ztráta ovlivnila jejich dosavadní život a vnímanou životní smysluplnost. Výsledky výzkumného projektu budeme prezentovat na vybraných konferencích a v odborných článcích.