Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Sociální opora seniorů podle typu jejich domácnosti
Id projektuSGS03/FSS/2018
Hlavní řešitelMgr. Ivana Bražinová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt je stejně jako dizertační práce navrhovatelky zaměřen na popis a porozumění sociální opoře seniorů v závislosti na typu jejich domácností. Podle ČSÚ (2016) populace seniorů zaznamenala v posledním desetiletí nejvýraznější přírůstek. Se zvyšujícím se počtem seniorů v populaci se zvyšuje počet jednočlenných domácností seniorů a současně s tím klesá počet seniorů, kteří tvoří dvou a vícečlenné domácnosti. V zahraniční literatuře existují výzkumy, které zkoumají sociální oporu jednočlenných domácností seniorů, popřípadě komparují sociální oporu v závislosti na typu domácnosti seniorů (Sok, Yun, 2011; Chen, Hicks, While, 2014; Lorca, Ponce, 2015; Evans, Allotey, Imelda, 2017). V České republice tento typ zkoumání chybí. Cílem tohoto projektu bude na základě smíšené metody (Creswell, 2009), popsat a porozumět sociální opoře seniorů v závislosti na typu domácnosti. Na základě tohoto cíle byla formulována výzkumná otázka: ?Jaké dimenze sociální opory a v jaké míře jsou seniorům podle jejich mínění k dispozici v závislosti na typu domácnosti?? Kvantitativní zkoumání bude založeno na sekundární analýze dat GGS (Generations & Gender Programme), výzkumu Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy a na sekundární analýze dat SHARE, výzkumu ?50+ v Evropě?. Kvalitativní výzkum bude založen na metodě kvalitativní obsahové analýzy podle autorů Schreier (2012) a Kukartz (2013).