Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Selektivní efekt rybničního hospodaření na sladkovodní společenstva
Id projektu18-24425S
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceAčkoliv se jedná o sekundární biotopy s produkční funkcí, rybníky plní řadu ekosystémových funkcí a slouží jako klíčové habitaty pro mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Podle mnohých autorů je můžeme považovat za regionální centra sladkovodní biodiverzity. Nicméně v důsledku intenzivního rybničního hospodaření, spojeného s vytvářením silného predačního tlaku rybích obsádek, znečištěním vody i výraznou redukcí makrofytní vegetace, ekologická hodnota rybníků postupně klesá. Mnohé studie sice poukazují na silnou korelaci mezi pokryvností makrofytní vegetace, predačním tlakem ryb a biodiverzitou vodních společenstev, ucelené informace o fungování jednotlivých mechanismů dosud chybí. Našim cílem je zaměřit se na mechanismy, které zprostředkovávají formování společenstev vodních organismů. Vycházíme z předpokladu, že rybniční hospodaření působí jako filtr regionální druhové diverzity. Jinými slovy, že selektuje druhy s určitými vlastnostmi. Pochopení fungování těchto mechanismů může být klíčem k vysoké ? diverzitě rybničních oblastí a k jejímu zachování