Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě/
Id projektuSGS04/FSS/2017
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2017 - 1/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Hlavním tématem předkládaného projektu je participace nezletilých dětí v soudních řízeních o výchově a výživě. Cílem projektu a současně cílem kvantitativně pojatého výzkumu je zjistit způsob participace nezletilých dětí v soudních řízeních o výchově a výživě a současně zda je jejich názor brán v úvahu při rozhodování soudu. Výzkumná otázka pak zní: Jakým způsobem participují nezletilé děti v soudních řízeních o výchově a výživě a jak je jejich názor brán v úvahu při rozhodování soudu? Základ participace je obsažen v čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, který garantuje dítěti právo se svobodně vyjadřovat. Způsob participace pak představuje způsob, jímž soud v probíhajícím řízení zjišťuje názor dítěte. Výzkumný soubor bude tvořen soudními rozhodnutími o výchově a výživě nezletilých dětí, která byla pravomocně skončena v letech 2015 a 2016 v rámci tří okresních soudů v Moravskoslezském kraji. Výzkumný vzorek budeme vybírat pomocí techniky pravděpodobnostního výběru, konkrétně náhodným prostým výběrem. Jako technika sběru dat byla zvolena obsahová analýza dokumentů. Výstupy projektu budou součásti dvou dizertačních prací, současně by mohly výsledky výzkumu přinést zajímavá zjištění pro odbornou veřejnost z oblasti sociálně-právní ochrany dětí i justice, neboť v České republice nebylo dosud empiricky zkoumáno, jakým způsobem se názor dítěte v řízeních, jež se ho týkají, fakticky zjišťuje a zda se bere v úvahu v rozhodnutích, jež mají na další život dítěte vliv.