Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke konceptualizaci výukového scaffoldingu
Id projektuSGS17/PdF/2017-18
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVýznam a reflektované možnosti podpory žákova učení tvoří součást učitelova subjektivního pojetí výuky, jehož výzkum a výsledky tvoří zásadní linii v pedeutologii konstruovaného porozumění učitelovy osobnosti i jejího vlivu na proces a výsledky žákova učení (Korthagen, 2004). Popis a porozumění subjektivně vnímanému významu, kterou učitelé připisují podpoře žáka, stejně jako reálně poskytované formy a zdroje podpory, vnímáme jako důležité fenomény ovlivňující celou řadu výukových procesů. Opíráme se o teorie L. S. Vygotského a J. S. Brunera, jež konceptualizují učení jako sociokulturně podmíněný proces, jehož základ a východisko tvoří sociálně a dialogicky podmíněná interakce mezi učitelem a žákem, která ovlivňuje rovněž průběh a formy učitelem poskytované podpory. Scaffolding jako forma dynamické, situačně podmíněné intervence učitele do procesu žákova učení tak pro nás vytváří terén pro zkoumání specifických, individuálně podmíněných forem podpory, které je možné při interakci učitele a žáka ve výuce zachytit. Identifikace a popis výukových scaffoldingových strategií nám může pomoci porozumět specifickým znakům scaffoldingu, a to v kontextu širšího rámce, kterým je podpora v obecnějším, pravděpodobně nadřazeném významu. S volbou kvalitativní výzkumné strategie, kterou s ohledem na záměr plánujeme využít, souvisí rovněž výběr metody analýzy kvalitativních dat IPA ? interpretativní fenomenologická analýza, která umožňuje zachytit hlubší, specifické nuance subjektivních teorií učitelů vážících se k výuce, cílům, principům a podmínkám učení žáků mladšího školního věku a zejména významu podpory, jež učitelé žákům v procesu jejich učení poskytují.