Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Španělština v internetových diskuzích na Facebooku
Id projektuSGS02/FF/2017-2018
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt si klade za cíl podat komplexní a ucelený pohled na problematiku jazyka Španělů a Španělek na internetu, konkrétně ve facebookových diskuzích. Hovorová španělština je dynamický útvar, který se rozvíjí mimo jiné i pod silným vlivem televize, internetu a jiných sdělovacích prostředků. Dalším výrazným faktorem, který její podobu určuje, jsou kontakty s jinými jazyky působící především v lexikální rovině. Změny a tendence v současné hovorové španělštině jsou však pozorovatelné na všech jazykových úrovních. Výzkum bude prováděn na materiálech excerpovaných z facebookových diskuzí a bude zaměřen na evropskou španělštinu. Výrazným kladem zpracovávaného materiálu bude jeho maximální aktuálnost, autentičnost a úzké sepětí s mluvenou řečí. Dílčí problémy (sufixace, prefixace, tzv. vycpávková slova, neologismy, sociolingvistický pohled na danou problematiku atd.) budou rozpracovány do pěti odborných článků a čtyř výstupů na konferencích. Navrhovaný projekt je navázán na magisterské diplomové práce spoluřešitelů a zároveň splňuje kritérium provázanosti s výzkumným zacílením fakulty.