Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dějiny sekundárního školství a vzdělanosti na severní Moravě a ve Slezsku do roku 1938
Id projektuSGS01/FF/2017
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je v návaznosti na dosavadní výzkum procesu modernizace analyzovat vývoj vzdělanosti a utváření inteligence v oblasti českého Slezska a severovýchodní Moravy do roku 1938. Pozornost bude zaměřena zejména na strukturální analýzu studentů středních škol, tedy ústavů poskytujících sekundární vzdělání s českým, německým a polským vyučovacím jazykem. Zejména ve zpracování jinojazyčného školství v období první republiky jsou stále velké mezery, jelikož pozornost autorů se doposud zaměřovala výhradně na školy s vyučovacím jazykem českým. Výzkum by tak měl zásadně přispět k vytvoření obrazu o zázemí, v němž studenti žili, ze kterých oblastí se rekrutovali, z jakého sociálního prostředí pocházeli, ke které sociální vrstvě náleželi a jaké bylo jejich náboženské vyznání a mateřská řeč. Měla by tak být zodpovězena otázka, které části společnosti si přály pro své potomky zajistit minimálně středoškolské vzdělání. Do projektu bude zapojen jeden student doktorského studia, který tuto tematiku zpracovává v rámci své disertační práce a dva studenti navazujícího magisterského studijního programu, kteří taktéž obdobnou problematiku zpracovávají v rámci svých diplomových prací. Projekt posílí samostatnou tvůrčí výzkumnou činnost studentů: ti budou v průběhu řešení projektu vědecky publikovat a účastní se vědeckých konferencí v rozsahu, který se bude odvíjet od stupně jejich studijního programu.