Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii
Id projektu17-30015A
Hlavní řešiteldoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavukončený
AnotaceČeská republika zaujímá v incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) první místo. Více než u 50% nemocných s KRK jsou diagnostikovány jaterní metastázy (JMKRK). Pacienti se synchronními metastázami dosahují horších výsledků v přežívání. Chirurgická léčba je jedinou potenciálně kurabilní metodou s pětiletým přežíváním cca 50%. Jaterní resekci podstoupí méně než 10% pacientů se synchronními JMKRK. Tradičním postupem léčby (primary first approach) je odstranění primárního tumoru v první době a po systémové léčbě resekce metastáz. Nevýhodou je časová prodleva od diagnózy JMKRK k jejich resekci. Původně resekovatelný nález se může stát neresekovatelným. Simultánní resekce primárního tumoru a jaterních metastáz je zatížena vyšší perioperační mortalitou. V poslední dekádě se objevuje další postup se záměrem navýšení resekability JMKRK ? liver first approach (LFA). V tomto případě po neoadjuvantní systémové léčbě následuje resekce jater. Poté adjuvantní systémová léčba a na závěr teprve resekce primárního tumoru. Randomizované studie, které popisují LFA a data s celkovým přežíváním, chybí. Srovnání 2 nejčastějších přístupů v léčbě pacientů se synchronními metastázami kolorektálního karcinomu ? bowel first a liver first approach. Vyhodnocení dlouhodobých onkologických výsledků (disease-free interval a přežití) a krátkodobých výsledků (30 denní morbidita a mortalita).