Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Multilokusové testy dědičnosti a příbuzenských vztahů v čeledi Libellulidae (Odonata) a populacích rodu Pelophylax (Anura)
Id projektuSGS24/PřF/2016
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceModerní multilokusové nástroje mohou pomoci porozumět typům mezidruhových reprodukčních interakcí, ke kterým v populacích druhů dochází například vlivem hybridizace. Genetická data současně umožňují vyhodnotit tzv. demografickou ?populační konektivitu? a komplexní roli dispersalu v přírodních populacích využitelnou nejen v ochranářské genetice. Našim cílem je studovat zástupce invertebrátní (Libellulidae) a vertebrátní (Pelophylax) fauny, kteří současně umožňují komparativní studium pro svůj syntopický výskyt a semiakvatický způsob života. Hlavním cílem bude zjistit míru genetické diverzity mezi původní, reintrodukovanou a referenční populací druhu Leucorrhinia dubia. Dalším naším cílem je porozumět historii šíření jednotlivých druhů v rámci rodu Leucorrhinia, studium fylogeneze a hybridizace rodu Sympetrum. V rámci projektu bude dále studován mechanizmus dědičnosti hybridních samců skokana zeleného (P. esculentus) z povodí řeky Odry. Zkoumán bude typ předávaného genomu do gamet, ploidie a pohlaví potomstva z těchto gamet vzniklého, a genová introgrese. Testy dědičnosti budou ověřeny křížícími experimenty. Genotypy rodičů a potomstva budou analyzovány pomocí řady mikrosatelitových markerů, AFLP metody a tyto multilokusové genotypové analýzy jaderné DNA budou kombinovány s markerem reprezentující maternální dědičnost mtDNA.