Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptabilita průmyslových měst a regionů ? případová studie: a) Governance a politika rozvoje vnitřních měst, b) Governance regenerace průmyslových brownfields skrze kulturu, c) Proměny městských center a jejich adaptabilita na změny ve struktuře slu
Id projektuSGS09/PřF/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný výzkumný projekt se soustřeďuje na analýzu a explanaci přizpůsobivosti územních celků na různých prostorových úrovních a změny v jejich vnitřní a vnější struktuře. Výzkum se bude skládat z 6 dílčích případových studií, které se soustředí na dvě různé hierarchické úrovně, kterými jsou úroveň lokální (mikro) a regionální (makro). Právě propojení těchto dvou různých úrovní lze považovat v rámci geografického výzkumu za hlavní silnou stránkou navrhovaného výzkumného záměru. Součástí výzkumu bude také analýza motivací a mocenských disbalancí, čímž dojde k propojení s výzkumem governance z předešlých let. Komparace výsledků případových studií v kontextu teorie umožní identifikaci struktur a změn v návaznosti na adaptabilitu průmyslových měst a regionů. První fází výzkumu bude studium dosaženého poznání v daných oblastech (desk research - studium české i zahraniční literatury) vedoucí k vypracování teoretického a konceptuálního rámce jako východiska pro zpracování případových studií. Následou fází bude vlastní empirický výzkum vedoucí k vypracování případových studií. Jednotlivé dílčí případové studie pro empirický výzkum využijí jak kvalitativních (interview, analýza dokumentů a metodických zpráv), tak i kvantitativních metod (pasportizace území, dotazníková šetření, analýza statistických dat).