Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komparace morfotektoniky a geomorfologického efektu povrchového zdvihu kulminační oblasti flyšových Západních Karpat a H
Id projektuGP205/06/P185
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na analýzu a komparaci morfotektoniky a efektu povrchového zdvihu na příkladu dvou horských oblastí evropských alpid. Porovnávané oblasti flyšových Karpat a Horského Krymu mají řadu podobných strukturních rysů, zcela se však liší svou geodynamickou polohou a morfoklimatickými poměry. Dynamicky se vyvíjející oblasti jsou vhodné na testování vztahů mezi geologickou strukturou na jedné straně a reliéfovými projevy a denudací na straně druhé. Cílem projektu je získat kvantitativní, příslušná terénní a geochronologická data o georeliéfu území. Pouze s takto strukturovanými informacemi lze vytvořit morfotektonicko-denudační model území srovnatelný s jinými orogenními oblastmi Země. Metodický aparát bude vycházet s rozsáhlé morfometricko-statistické analýzy digitálního modelu reliéfu obou území s využitím GIS a DPZ (zejména využití radarových snímků).