Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření
Id projektuSGS06/UVAFM/2016
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je podpora spolupráce studentů oboru Biofyzika realizovaného na Katedře fyziky PřF OU s pracovníky Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU, která započala již na podzim roku 2015. Společně řešeným tématem bude studium vlivu látek znečišťujících ovzduší na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. Toto téma je součástí jak dizertační práce studentky doktorského studijního programu, tak diplomové práce studentky navazujícího magisterského programu. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přednáškám na studentských seminářích a konferencích, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2016).