Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení mezinárodního rozměru vědeckých aktivit na Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě
Id projektu0924/2016/ŠaS
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceUniverzální povaha přírodních věd, vývojové trendy moderní společnosti i potřeby na trhu práce kladou stále vyšší nároky na to, aby studium i vědecké a výzkumné aktivity v oblasti přírodních věd měly v co největší míře mezinárodní charakter. Tento požadavek je však na univerzitách v ČR, včetně OU v Ostravě, splněn stále velice nedostatečně. Cílem navrhovaného projektu je zásadním způsobem posílit mezinárodní aspekt vědeckých aktivit na půdě PřF OU, a to trojím způsobem. Zaprvé, projekt umožní i nadále zaměstnávat několik vynikajících zahraničních odborníků, kteří v nedávné době začali působit na PřF OU v Ostravě a kteří již prokázali svůj významný přínos v oblasti samotné vědy i výchovy mladších odborníků a studentů. Tito pracovníci budou s podporou projektu realizovat ambiciózní projekty z oblasti biologie medicínsky nebo ekologicky významných parazitů a z oblasti vyšší matematiky. Zadruhé, projekt podpoří krátkodobé výjezdy několika pracovníků PřF OU na špičková zahraniční vědecká pracoviště za účelem navázání konkrétních spoluprací v oblasti přírodovědného výzkumu. Zatřetí, projekt umožní krátkodobé hostování vybraných špičkových odborníků na půdě PřF OU za účelem realizace jejich specializovaných přednášek, osobních konzultací se studenty i zaměstnanci jednotlivých kateder a realizaci či iniciaci společných vědeckých aktivit (zejména přípravu společných publikací). Výstupem projektu budou významné nové objevy a poznatky z oblasti přírodních věd publikované v renomovaných zahraničních časopisech a nově navázané spolupráce pracovníků PřF OU s kolegy z významných vědeckých pracovišť v zahraničí. Díky podpoře projektu rovněž budou moci vzniknout projektové žádosti ke Grantové agentuře České republiky a k Operačnímu programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), které umožní další rozšiřování aktivit PřF OU v mezinárodním kontextu.