Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Molekulární cytogenetiky jakožto moderní nástroj biologických studií
Id projektuIRP201560
Hlavní řešitelRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Období6/2015 - 12/2017
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Stavukončený
AnotaceVědní obor cytogenetika studující zejména strukturu a funkci chromozomů a jejich roli v dědičnosti prochází nebývalou renesancí. Dynamický rozvoj molekulární biologie, markerů na bázi fluorescenčního značení a sekvenování nové generace transformoval deskriptivní cytogenetiku do vysoce dynamické molekulární vědy. Cytogenetika vynikajícím způsobem propojuje studium organizmů pohledem z vnějšku (morfologie, ekologie) a zevnitř (od genů po vyšší orgánové soustavy a jejich fyziologii), neboť právě chromozomy jsou fyzickými nositeli genů. V éře komparativní genomiky poskytuje cytogenetika nezávislý pohled na evoluci a fylogenezi organizmů, speciaci, hybridizaci, polyploidii či klonalitu a umožňuje detekovat lokalizaci genů na chromozomech, sex-determinační systém a porozumět struktuře genomu. Tento vědní přístup na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity chybí, ačkoli kvalitní výstupy studia chromozomů otevírají cestu do časopisů jako BMC Evolutionary Biology (3.41), Chromosoma (IF 3.26), Evolution (IF 4.6) či PNAS (9.81). Cílem projektového záměru navrhovatele je i. poskytnout biologům úvod do biologie chromozomů na KBE PřF OU ii. experimentálně implementovat přístupy cytogenetiky do vědeckých prací biologů na katedře iii. vědecké výsledky studia chromozomů publikovat v recenzovaných časopisech s IF a rozšiřovat podíl na výuce