Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané problémy ekologie vážek (Odonata) a dalších modelových skupin hmyzu
Id projektuSGS30/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu bude v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů prioritně řešena problematika životních strategií vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu. dále budou analyzovány antropogenní biotopy a jejich význam pro biodiverzitu modelových skupin hmyzu. Cílem bude výzkum dílčích populačních charakteristik u vybraných druhů vážek, stejně jako analýza jejich interakcí s dalšími organismy, zejména vlivu mezidruhové konkurence a predace (včetně vlivů parazitoidů) na rozšíření vážek a jejich početnost. Detailně bude zkoumána míra přežívání vajíček studovaných druhů během zimního období a v různých abiotických podmínkách, s důrazem na specifické adaptace k vysýchání biotopu. Další preferovanou oblastí výzkumu bude studium biodiverzity hmyzu v antropogenně ovlivněných a člověkem podmíněných ekosystémech, s důrazem na ekologický význam post-industriálních biotopů, zvláště v hornické a pohornické krajině. Výstupy projektu budou publikovány v impaktovaných časopisech. Dílčí výsledky budou prezentovány rovněž na zahraničních i domácích konferencích.