Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití metagenomických metod ke studiu biodiverzity environmentálních vzorků a hodnocení vlivu nanočástic na poškození DNA pomocí kometového testu
Id projektuSGS24/PřF/2015
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMetagenomika využívá molekulárně biologické metody, které pracují s veškerou genetickou informací dostupnou ve vzorku a poskytují velké množství informací o biodiversitě. Metagenomické metody budou použity ke studiu biodiverzity získaných půdních vzorků z vybraných lokalit, přičemž bude komplexně charakterizována diverzita i četnost populací mikroorganismů. Bude provedena izolace, purifikace a detekce DNA z půdních mikroorganismů. Získaná DNA bude použita jako templát pro PCR amplifikaci molekulárně taxonomického markeru 16S rDNA a získané amplikony budou náslendě podrobeny sekvenační analýze metodou 454 sekvenování. Bude proveden funkční screening kultivovatelných mikroorganismů izolovaných z životního prostředí schopných biotransformace aktivních farmaceutických látek (Diklofenak a Sulfamethoxazol). V rámci projektu bude dále analyzován vliv průmyslově vyráběných nanočástic a environmentálních směsí na poškození DNA pomocí kometového testu. Zkouška bude realizována na živočišných buněčných liniích (lidské plicní nádorové buňky A549). Pro hodnocení oxidativního poškození bude využíván upravený metodický postup za využití enzymů FPG a Endo III. Kromě poškození DNA bude u exponovaných buněk sledována i celková viabilita (MTT test, barvení trypanovou modří).