Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Governance a politika územního rozvoje - případové studie: a) Governance a politika odpadového hospodářství, b) Governance a politika rozvoje vnitřních měst, c) Governance a politika rozvoje udržitelné dopravy ve městech
Id projektuSGS11/PřF/2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumu je popis a zhodnocení governance tří vybraných politik územního rozvoje, a to v širším politickém, socioekonomickém a socio-kulturním kontextu. Hlavní přínos výzkumu spočívá ve zpracování komparativních případových studií realizovaných v různých městech, a to v kontextu teorie lokální a regionální governance. Komparace výsledků případových studií v kontextu teorie umožní identifikaci struktur governance a jimi generovaných politik, které přispívají dosažení cílů (např. good governance odpadového hospodářství) respektive které nepřispívají dosažení cílů, což umožní formulovat politická doporučení pro optimalizaci governance a politik. První fází výzkumu bude teoretický výzkum (desk research-studium článků a monografií, zahraničních i českých) vedoucí k vypracování teoretického a konceptuálního rámce jako východiska pro zpracování případových studií. Následnou fází bude vlastní empirický výzkum vedoucí k vypracování případových studií. Hlavní metodou empirického výzkumu a získávání dat bude metoda kvalitativního geografického výzkumu prostřednictvím interview, dotazníků či analýzy dokumentů a mediálních zpráv. Projekt tedy zahrnuje tři výzkumné dílčí projekty: a) Governance a politika odpadového hospodářství - realizovaného doktorandem RNDr. Milanem Andělem, b) Governance a politika rozvoje vnitřních měst, realizovaného doktorandkou Martinou Nesvadbovou, c) Governance a politika udržitelné dopravy ve městech - realizovaného doktorandem Mgr. Tomášem Mertou.