Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv iontů těžkých kovů na vazebné schopnosti proteinů rodiny p53
Id projektuVITKOVICE_STEEL 2015
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProteiny rodiny p53 zastávají důležité funkce v mnoha buněčných procesech, k nimž patří například oprava DNA, kontrola buněčného cyklu, senescence či apoptósa v odpovědi na poškození DNA. Význam proteinu p53 dokazuje skutečnost, že jeho mutované formy jsou nalézány u více než poloviny nádorů všech typů. Členové rodiny jsou významní především při prevenci vzniku a vývoje rakoviny, avšak proteiny p63 a p73 zastávají důležitou úlohu také ve vývoji a diferenciaci buněk. Rozhodující vlastností pro správnou funkci proteinů rodiny p53 je jejich interakce s DNA. Kromě sekvenčně specifické vazby jsou proteiny rodiny p53 schopny nespecifické interakce se strukturami DNA, které jsou stabilizovány nadšroubovicovým vinutím. Vazebná aktivita proteinů rodiny p53 může být značně ovlivněna vnějšími vlivy - změnou teploty, pH, koncentrací iontů. Naše práce bude zaměřena na studium vlivu iontů těžkých kovů na funkčnost proteinů rodiny p53. Těžké kovy představují jednu z nejvýznamějších skupin látek škodlivých pro živé organismy. Kadmium a nikl patří podle IARC do skupiny "karcinogenní pro člověka", kobalt je hodnocen jako "potenciálně karcinogenní pro člověka". V prostředí se vyskytují přirozeně, nicméně formy, které mohou pronikat do organismu, jsoupřevážně antropogenního původu. Experimenty budou probíhat převážně in vitro s izolovanými proteiny a izolovanou DNA. Jedná se tedy o základní výzkum, jehož přínos pro vědu je zásadní. Poznatky z těchto prací jsou podkladem pro aplikovaný výzkum, který již tyto informace využívá například k vývoji nových léků a terapeutických postupů.Součástí projektu je také zapojení studentů magisterský a doktorských oborů do výzkumu.