Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metody extrakce znalostí a jejich využití pro automatizovanou dedukci
Id projektuSGS14/PřF/2014
Hlavní řešiteldoc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, Ph.D., PhD.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu bude nastartování výzkumu v oblasti styčných ploch teorie jazyků a matematické logiky. Projekt řeší integraci metod pro získávání znalostí se stávajícími metodami přirozené dedukce založených na matematické logice a vícehodnotových logikách. Integruje se zde především soubor metod z oblasti teorie formálních jazyků, kde jsou klíčové problémy, jako je syntaktická a sémantická analýza zdrojového textu a dále vyjádření získaných informací ve formální reprezentaci vhodné pro další odvozování pomocí logické dedukce. Jako nástroj usuzování jsou využity především prostředky fuzzy logiky, resp. části fuzzy teorie typů. Projekt je startovacím grantem pro řešení této problematiky, ale s jednotlivými integrovanými celky má již tým zkušenosti (teorie formálních jazyků, logika, dedukce). Cílem tohoto projektu v horizontu 1. roku je prozkoumání a přizpůsobení stávajících i vlastních metod pro získávání znalostí z textové informace a rozpracování formálního aparátu jejich reprezentace. V dalším projektu bude navázáno na výsledky tohoto projektu, který využije tyto možnosti formální reprezentace pro vlastní usuzování a dále implementaci přístupu a jeho testování na reálných datech. Dílčí cíle pak zahrnují navržení datových struktur a algoritmů pro získávání znalostí z neformalizovaných zdrojů a jejich pro jejich formalizaci prostřednictvím fuzzy logiky resp. teorie typů. Bude nutné specifikovat typy objektů, které bude navržený formální systém obsahovat a dále jejich identifikaci v neformalizovaných datech. Bude-li tato snaha úspěšná, plánujeme plynule navázat dílčím cílem implementace a aplikace na jednoduchých příkladech. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.