Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komplexní přístup k entomologickému výzkumu: fylogenetické, ekologické a fyziologické studie vybraných skupin hmyzu
Id projektuSGS21/PřF/2013
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace V rámci předkládaného projektu bude řešena široká problematika fylogenetických vztahů, systematiky, ekologie a fyziologie u vybraných skupin hmyzu z řádů Odonata, Orthoptera, Diptera, Lepidoptera a Coleoptera, v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Dílčí cíle jsou následující: 1. Aplikace molekulárních metod při studiu faktorů ovlivňujících tritrofní interakce rostlina(houba)-herbivor-parazitoid. Testování faktorů ovlivňujících interspecifickou kompetici ambroziových brouků z podčeledi kůrovcovitých (Coleoptera: Scotylinae). 2. Na základě morfologických a molekulárně-systematických metod vyjasnit fylogenetické vztahy v rámci čeledi Mycetophilidae (Diptera), včetně taxonomické revize vybraných taxonů v Palearktické a Orientální oblasti. 3. Na základě analýz obsahu trávicích traktů a stanovení kalorické hodnoty jednotlivých složek potravy před jejich pozřením a po průchodu trávicím traktem zaznamenat podíl mechů v potravě modelových druhů marší (Orthoptera: Tetrigidae). 4. Analyzovat vliv postindustriálních biotopů na diverzitu motýlů v průmyslové oblasti Ostravské pánve. Srovnat lepidopterocenózy náhodně selektovaných lokalit s lokalitami cíleně vybranými podle typu biotopu, s přihlédnutím k charakteru okolí zkoumaných plošek a k jejich ovlivnění člověkem. 5. Vyhodnotit základní populační charakteristiky a životní historii kriticky ohrožené vážky Sympetrum depressiusculum, zejména její rozptylové tendence, pohyb imág v akčním rádiu a stupeň filopatrie. Analyzovat schopnost osídlit nová stanoviště a charakterizovat nebezpečí vlivu ekologických pastí. Získané výsledky budou publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech.