Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Id projektuGA13-28086S
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na čtyřletý výzkum Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, který prověřoval použitelnost pramenné základny a nosnost výzkumných metod. První základní teoretickou tezí výzkumu je tvrzení, že proces modernizace byl ve svém důsledku globálním jevem, jeho samotný průběh však vykazoval odlišnosti dané regionálními specifiky. Druhou teoretickou tezí je představa, že soubor změn, vytvářející historický proces modernizace, je výsledkem interakce exogenních aendogenních faktorů v ekonomické a společenské sféře daného regionu. Výsledkem působení těchto faktorů má být nová kvalitativně i kvantitativně odlišná skutečnost. Smyslem předkládaného výzkumu je prověřit nosnost a smysluplnost těchto teoretických tezí a současně zaplnit deficit v české historiografii, v níž stále absentuje snaha uchopit tuto problematiku celistvě v rámci vybraného historického regionu. Základní výzkum problematiky historického procesu modernizace bude realizován v historických hranicích Rakouského Slezska pro období od druhé poloviny 18. století do roku 1914.