Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Jazyková situace v česko-polském církevním prostředí na Těšínsku
Id projektuSGS6/FF/2012
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt navazuje na projekt RČ SGS4/FF/2011 zahájený v roce 2011. Podstata navrhovaného pokračujícího projektu spočívá v obsahovém rozšíření, zejména o studium historického vývoje Římskokatolické církve a Slezské církve evangelické augsburského vyznání na českém Těšínsku (v kontextu společenském, kulturním, politicko-legislativním) a prohloubení již zkoumaných otázek ve smyslu tzv. jazykových kontaktů realizovaných v různých typech komunikačních situací v rámci Římskokatolické církve a Slezské církve evangelické augsburského vyznání ve sledovaném subregionu. V pojetí navrhovatelů základním cílem a posláním projektu i nadále zůstává popis a sociolingvistická analýza jazykové situace zohledňující také další společenskovědní disciplíny, zvláště sociologie, historie, etnologie, regionální kulturologie, folkoristika apod. Konkrétní výzkum opírající se především o výsledky již realizovaného dotazníkového šetření se na teoretické a praktické bázi bude ubírat především cestou zkoumání komunikace v mluvené podobě, analýz teritoriálně podmíněných jevů v oficiálním (spisovně zamýšleném) vyjadřování, postojů a identifikace apod. Navrhovatelé předpokládají pokračovat v posuzování uvedené problematiky z různých hledisek, s využitím deskriptivně-lingvistických, dialektologických, frazeologických, sociolingvistických, kognitivních, pragmalingvistických aj. postupů.