Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se SVP na Ostravské univerzitě v Ostravě
Id projektusgs14/PdF/2012
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředložený projekt řeší analýzu klíčových determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Výzkumná orientace bude zaměřená na studenty se SVP, jenž jsou registrovaní v Centru Pyramida, na akademické pracovníky jednotlivých fakult, na intaktní studenty z jednotlivých oborů, které v současné době též absolvují studenti se SVP. Koncepce výzkumného projektu je členěna na tyto okruhy:1) Inkluzivní/integrativní koncepce terciárního vzdělávání u nás a ve vybraných zemích EU pomocí analyticko-syntetického přístupu obsahové analýzy dokumentů.2)Kvalitativně orientovaná výzkumná sonda (focus group) u studentů se SVP registrovaných v Centru Pyramida.3)Kvalitativně orientovaná výzkumná sonda (focus group) u akademických pracovníků jednotlivých fakult OU.4)Kvalitativně orientovaná výzkumná sonda (focus group) u intaktních studentů z jednotlivých oborů, které v současné době absolvují studenti se SVP. Do projektu jsou zapojeni 3 akademičtí pracovníci dlouhodobě zabývající se problematikou vzdělávání dětí, žáků a studentů. Jednotlivé výzkumné výstupy mají aplikační charakter, přispějí tak k výzvě k implementaci žádoucích strategických a podpůrných mechanizmů k vytváření rovných příležitostí této cílové skupiny. Projekt tematicky navazuje na několik výzkumných a jinak orientovaných projektech, jenž realizovala a realizuje OU ? řešitelé jsou aktivně zapojení do těchto projektů: např. ESF OPVK ? Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce, nebo ESF OPVK - Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU ad.)