Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelovací nástroj pro testování informačních systémů realizujících businness procesy
Id projektusgs20/PřF/2011
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředpokládáme-li optimalizovaný a formalizovaný business proces a implementovaný nástroj - informační systém, resp. vizi implementace takového nástroje, je nutné testovat požadavky na proces vůči jeho zavedené nebo zaváděné podpoře v IS. Z podstaty dnešního přístupu k modelování busines procesů a stávajících nástrojů, primárně vyplývá potřeba zaměření se na aplikační logiku místo na implementační detaily. I přes tento požadavek je jeho implementace nedostatečně abstraktní a proto je při tvorbě a ověření shody nutností účast experta (typicky procesního/sw analytika). Cílem projektu je vytvoření modelu transformace vágních požadavků do procesních struktur a tedy tvorby procesních map. Tyto mapy budou vytvářeny na základě vstupních vágních požadavků a návrhu částí procesů, spolu s využitím návrhových vzorů procesů a subprocesů, pomocí vyhledávání a hodnocení relevantnosti těchto vzorů vůči vlastníkem definovaným požadavkům. Dalším cílem je vytvoření modelu testování transformace procesní mapy na implementovaný procesu v IS (resp. IS jako takový) s jasnou definicí shod a neshod ve vztahu k původním (vágním) požadavkům (určení míry shody procesu a jeho implementace, z čehož plyne i určení míry splnění funkčních a nefunkčních požadavků na tento proces). Konečně dalším cílem je vytvoření metody transformace těchto modelů do stávajících modelovacích/testovacích nástrojů, konkrétně nástrojů SIMATIC a ARIS.