Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení odborné profilace studentů magisterského studia zapojením do výzkumu v oblasti fyzikálního modelování
Id projektusgs14/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného projektu je podpora zapojení studentů magisterského stupně studia (zejména učitelských studijních oborů) do výzkumu v oblasti fyzikálního modelování. Tento výzkum je na Katedře fyziky (KFY) PřF OU realizován již několik let na mezinárodně srovnatelné úrovni a s tradičním zapojením studentů formou bakalářských a diplomových prací či pomocné vědecké činnosti. V rámci projektu se budou studenti, kteří v současnosti pracují či v následujícím roce budou pracovat na diplomových pracích z oblasti výpočetní chemické fyziky, podílet na řešení dílčích výzkumných projektů KFY zaměřených na počítačové modelování fyzikálních systémů, zejména numerické simulace atomových a molekulových klastrů, navzájem sdílet své poznatky na speciálních seminářích skupiny fyziky klastrů a prezentovat je před národní i mezinárodní badatelskou komunitou. Projekt studentům umožní prohloubit si základní poznatky a dovednosti získané v průběhu jejich studia v jedné z vysoce aktuálních oblastí přírodovědného výzkumu.