Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Životní strategie vážek: vliv biotických a abiotických faktorů
Id projektusgs11/PřF/2011
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Práce bude zaměřena na studium specifických vlastností výhodných pro přežívání populací vybraných (modelových) druhů vážek. V rámci předkládaného projektu budou prioritně řešeny následující soubory problémů: 1. Výzkum podvodní strategie (potápění) vážek ve stadiu imaga, především frekvence a význam potápění u šídlatkovitých rodu Lestes, zejména druhu Lestes sponsa. Bude provedeno měření délky pobytu pod vodou a hloubka potápění; analyzovány budou chování a způsoby participace samečků, predační tlak vyvíjený na vážky pod vodou apod. Podrobně budou hodnoceny mikro- a makro-stanovištní podmínky, včetně srovnání lokalit/populací širšího regionu severovýchodní Moravy. Zvláštní pozornost bude věnována interakci hostitel (šídlatka) ? parazitoid (chalcidka), tzn. výskytu a vlivu parazitoidů, včetně analýzy jejich prezence nad vodou a pod vodou (vliv hloubky). 2. Habitatové preference a vybrané aspekty populační biologie modelových druhů vážek (dynamika a velikost populací, fenologické charakteristiky ? období emergence a epigamních aktivit imag ad.), zvláštní pozornost bude věnována analýze významu náhradních biotopů a způsobu jejich osídlování. Adaptace (výskyt a chování) vybraných skupin druhů vážek vzhledem k charakteru vodních biotopů (např. vybraným biologickým a fyzikálně-chemickým ukazatelům jakosti vod) a rozšíření invazních nepůvodních druhů rostlin.