Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literatura v širších kulturních kontextech
Id projektuSGS9/FF/2011
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceReflexe textů, žánrů, autorů a problémů s ohledem na kulturní kontexty areálů českých zemí, Slovenska a Polska v různých etapách vývoje české literatury a kultury. Sledování literárního života, sociálních souvislostí (nakladatelská praxe, recepce), komunikačních vazeb a mediálních kontextů s přesahy k vizualitě (literatura a výtvarné umění, textově-obrázkový narativ) a symbolické reprezentaci. První okruh problémů je spojován s raněnovověkou literaturou (16.?18. století) a soustřeďuje se na tematizaci prostoru, způsoby konstrukce a reprezentace míst (např. města, poutního místa, hory) v literatuře humanismu a baroka. Dále se orientuje na ideologické (mocenské), náboženské a morální působení regionálně zakotveného textu v průběhu kulturní recepce (se zaměřením na tvorbu Jiřího Třanovského). Sleduje také realizaci žánrů v různých kulturních areálech (např. vánoční hry z moravského, resp. valašského prostředí). Druhý okruh problémů se zaměřuje na reflexi doby v básnické, ale též esejistické, memoárové a publicistické tvorbě autorů 20. století a na nakladatelskou praxi posledních dvou desetiletí 21. století. Výsledkem projektu se stanou samostatné studie, které budou zveřejněny v kolektivní monografii Prostor, žánr, kontext a dále v dílčích výstupech v podobě knižně a časopisecky publikovaných studií.