Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Id projektuMŠMT5257-60/2011-27
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceVýzkumným záměrem projektu je postižení vlivu multikulturní výchovy v rámci školního dějepisu na historické vědomí a interkulturní postoje české studující mládeže s cílem zmapovat případná regionální specifika, vyplývající z intenzivnějšího interkulturního kontaktu. Výzkumným nástrojem bude kombinace kvalitativního (focus groups) a kvantitativního výzkumu (dotazníkové šetření) s využitím komparativní metody. Ústředním tématem analýzy budou proměny národní identity a postojů k evropským národům a menšinám žijícím na území ČR po vstupu do Evropské unie. Hlavní cíle projektu: - postihnout vliv školní výuky dějepisu a dalších sociálně humanitních předmětů na formování multikulturních postojů a hodnot - odhalit multikulturní aspekty historického vědomí studující mládeže v různých regionech ČR (komparace výsledků výzkumu) - zjistit proměny národní identity a postojů vůči příslušníkům etnických menšin žijících na území ČR a vůči jednotlivým evropským národům po vstupu ČR do EU