Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární komunikace (autor, dílo - textová rovina, dílo - tematická rovina)
Id projektuSGS8/FF/2010
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZkoumání roviny subjekt-objektových vztahů v literatuře v rovině mimotextové, textové a tematické bude vedena z hlediska teorie komunikace. Budou se zkoumat různé varianty vztahů mezi autorem a recipientem sdělení. Tyto vztahy utváří biografický autor, autorský subjekt, vypravěč (lyrický hrdina) na jedné straně a reálný čtenář, implicitní (očekávaný) čtenář a fiktivní adresát. Mezi uvedenými rovinami neexistuje kauzální vztah, existují však možnosti vzájemného znakového zastupování. Projekt si klade za cíl zapojit studenty do úsilí postihnout typické modality interního autorského subjektu na ose protikladů subjektivizace a objektivizace, autobiografičnosti a autostylizace, a to v kontextu české literatury 20. století. Konkrétně v tvorbě Miloše Martena, představitele autostylizací v modernismu na přelomu 19. a 20. století, Heleny Čapkové, autorky s latentní autobiografičností, Jana Skácela, který představuje svět v autoprezentační lyrice, Jiřího Šotoly, tvůrce promlouvajícího s mnohočetnou stylizací, včetně objektivizace, Milana Kundery, jehož fikce má své esteticko-filozofické rámce a pracuje s typově hybridními modifikacemi zejména v tematické rovině a Ivy Procházkové, která v tematické a textové rovině promyšleně pracuje s implicitním čtenářem. Studenti budou zpracovávat témata svých doktorských prací, avšak budou jím nápomocny odborné přednášky, podněty ze zahraniční, zejména pak studie z české, slovenské a polské literární vědy. Na základě analýz vybraných literárních děl zmíněných autorů budou věnovat pozornost základním článkům komunikačního procesu a výsledky práce zveřejní v dílčích studiích, pokud možno v recenzovaných sbornících a časopisech nebo se stanou součástí disertačních prací.