Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Id projektu1610-IGS PdF 8/2009
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
AnotaceČeské školství prožívá v těchto letech zásadní transformační proměnu spojenou s kurikulární reformou. I přes to, že je proces decentralizace školství spojený se zaváděním douúrovňového, participativního kurikula odborníky posuzován jako nejzásadnější projekt transformace české školy, jež obstojí i v mezinárodním srovnání, není jeho úspěšná implementace možná bez realizace aplikovaných výzkumů. Posilující růst pedagogické autonomie škol totiž s sebou nese zvýšené nároky na profesionalitu učitelů, kteří se nově stávají nejen tvůrci školního kurikula, ale rovněž jeho (auto)evaluátory a reforma tedy zásadně zasahuje také do oblasti profesních rolí a v přímé návaznosti profesních činností učitelů, jejichž proměnu je zapotřebí výzkumně reflektovat, a to zejména v kontextu nových profesních potřeb, které učitelé reálně vnímají a jejichž analýza a systematické naplňování může smysl realizace reformy facilitovat. Výzkumným problémem navrhovaného projektu bude analýza aktuálních profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání vybraných ostravských základních škol a reflexe reálního výkonu učitelské profese v oblasti systému profesních činností. V metodologické rovině bude cílem tvorba a testování výzkumných technik pro účely profesiografického výzkumu rozšířeného o výzkum profesních potřeb. Profesiografická část výzkumu bude realizována v přímé návaznosti a spolupráci s projektem APVV-0026-07 "Profesia "učiteľ preprimárnej edukácie" a "učiteľ primárnej edukácie" v dynamickom poňatí", jehož jsou členové KPA spoluřešitelé (T:Göbelová, A.Seberová), a který finančně neumožňuje realizovat výzkumné šetření také v ČR. Navrhovaný výzkumný projekt však navíc umožní rozšířit problematiku profesiografického výzkumu také o oblast analýzy reálního stavu profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání ostravských, zejména fakultních škol a navrhnout tak řešení aktuálních problémů včetně inovací programů pregraduálního i dalšího vzdělávání učitelů.