Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na "zdraví" říčních systémů v České republice
Id projektuIAA6093105
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období1/2001 - 12/2004
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceProjekt je věnován hodnocení změn ichtyocenóz ve všech typech vodních toků ČR, ke kterým došlo v posledních 50 letech a vymezení současného stavu. V rámci projektu bude využito publikovaných výsledků, dále údajů nepublikovaných (z nichž většina je v databázích řešitelských ústavů) a nových dat zejména z nepokrytých povodí, shromážděných v průběhu projektu. Vědeckým přínosem bude především kategorizace ichtyocenóz, při současném respektování aktivit člověka v povodích, dále předpověď dalšího jejich vývoje, vč. návrhů jak minimalizovat případné další zhoršení stavu rybího osídlení. Budou vymezeny standardy a jejich avariabilita pro parametry vhodné k hodnocení biotické integrity toků. Konečným cílem bude stanovit pro jednotlivé typy toků nejpravděpodobněji složení ichtyocenóz (standardy) a definovat jevy, které rozhodují o změnách rybích společenstev v podélných profilech toků.