Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích
Id projektuIAA901860901
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceŘešitelka projektu navazuje na výzkum rukopisů s lékařskou tématikou, který má v Německu již dlouholetou tradici, a na vlastní dosavadní výzkumy uskutečněné převážně v moravských archivech a knihovnách. Ty ukázaly, že v ČR je rukopisů z období pozdního středověku a raného novověku značný počet a že tato problematika zatím stála neprávem stranou badatelského zájmu germanistů. Záměrem je zmapovat tento dosud většinou nepodchycený rukopisný materiál, provést základní jazykovědné hodnocení rukopisů, upozornit na díla důležitá z hlediska vývoje odborného německého lékařského jazyka i z hlediska vývoje medicíny. Soupis rukopisů a doprovodné edice a studie budou mít interdisciplinární dosah - bude jich možno využít nejen pro potřeby lingvistického bádání, ale bude sloužit i odborníkům jiných disciplín - zvláště z oblasti dějin medicíny a farmacie. Projekt je zároveň příspěvkem k výzkumu odborných kontaktů a interkulturní výměny mezi českými a německými zeměmi.