Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie - Latinský jazyk a kultura

Studijní programBiologie
Specializace kombinaceBiologie (maior)
Latinský jazyk a kultura (minor)
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Latinský jazyk a kultura

Studijní program v kostce

Chcete se naučit jazyku, který stál u kolébky evropské i české kultury? Bakalářské studium latiny dává nahlédnout do světa antického člověka, seznamuje s věčně živými díly antické literatury a vybavuje znalostmi, díky nimž si lze v originále přečíst nejen Vergilia, ale také Kosmovu Kroniku Čechů nebo životopis Karla IV.

Náplň studijního programu lze rozdělit do tří hlavních částí: první zahrnuje výuku jazyka včetně četby děl vybraných antických klasiků (především Caesara, Ovidia, Cicerona a Vergilia), druhou část programu představují kurzy věnované dějinám antického písemnictví a jeho pozdější tradici, třetí segment studia tvoří předměty seznamující s historií, reáliemi a myšlením antické civilizace.

Od studia programu můžete dále očekávat, že povede k obecnému rozvoji vašich jazykových kompetencí, k získání širšího společenského a kulturního rozhledu a k prohloubení tzv. měkkých dovedností, jako jsou např. schopnost kriticky pracovat s informacemi a veřejně je prezentovat.

Aktivním studentům nabízíme možnost účastnit se exkurzí a studijního soustředění, vycestovat do zahraničí na partnerské univerzity (např. v Německu, Polsku a na Slovensku) nebo se podílet na chodu katedry v roli pomocných vědeckých sil.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů neočekáváme předchozí znalost latiny, ale hluboký zájem o obor. Zájemcům doporučujeme četbu českých překladů antické literatury a publikací věnovaných antické civilizaci. Konkrétnější představu o latině (a výhodu pro začátek studia) můžete získat seznámením s učivem některé středoškolské učebnice latiny (např. Jiřího Pecha nebo Vlasty Seinerové).

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu např.:

 • budete znát gramatiku klasické latiny;
 • dokážete přeložit středně obtížný latinský text klasického období;
 • získáte podrobný přehled o dějinách antického písemnictví s přesahem do období středověku;
 • budete se dobře orientovat v dějinách starověkého Řecka a Říma, v reáliích antického světa a v antické mytologii;
 • budete umět vyhledávat a kriticky hodnotit informace, formulovat a ověřovat hypotézy a prezentovat dosažená zjištění.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu se uplatníte v knihovnách, muzeích, archivech, kulturních institucích, v nakladatelstvích a na dalších pozicích, které vyžadují jazykové kompetence, široký rozhled a schopnost kritického myšlení.

Konkrétní pracovní pozice

 • knihovník
 • archivář
 • redaktor
 • editor
 • průvodce

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínkami pro přijetí jsou:

 1. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou,
 2. úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku, tedy získat při přijímacím pohovoru minimálně 50 bodů. Předmětem pohovoru bude: 1/ zájem uchazeče o obor a jeho motivace ke studiu (max. 40 bodů), 2/ prezentace přečteného díla z antické literatury (v českém překladu) nebo vybrané osobnosti či události antických dějin podle volby uchazeče (max. 60 bodů). Hodnotí se intenzita uchazečova zájmu o obor, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

K přípravě na pohovor může uchazeč využít tituly obsažené v seznamu doporučené literatury.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Překlady děl antických autorů uveřejněné např. v edicích Antická knihovnaAntická próza.
Monografie zabývající se problematikou antické kultury a civilizace, např.:
Jan Burian, Římské impérium, Praha 1997.
Jan Burian – Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015.
Werner Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004.
Michael Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999.
Michael Grant, Římští císařové, Praha 2002.
Radislav Hošek – Růžena Dostálová, Antická mystéria, Praha 1997.
Radislav Hošek – Václav Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.
Jana Kepartová, Římané a Evropa, Praha 2005.
Eva Stehlíková, Římské divadlo, Praha 1993.
Wilfried Stroh, Latina je mrtvá, ať žije latina!, Praha 2016.
Jiří Šubrt, Římská literatura, Praha 2005.

Popřípadě vybraná hesla z encyklopedií a příruček:
Eva Kuťáková – Anežka Vidmanová a kol., Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.
Gerhard Löwe – Heinrich A. Stoll, ABC antiky, Praha 2005 (nebo 1. vyd.).
René Martin a kol., Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993.
Slovník antické kultury, Praha 1974.
Ludvík Svoboda a kol., Encyklopedie antiky, Praha 1973.
Ladislav Varcl a kol., Antika a česká kultura, Praha 1978.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.