Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační a komunikační technologie - Občanská výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Občanská výchova

Studijní program v kostce

Cílem studijního programu je příprava budoucích učitelů občanské výchovy na druhém stupni základních škol pro výkon svého povolání. Jedná se o dvouleté, navazující magisterské studium učitelství pro druhý stupeň základních škol. Studijní program se skládá ze společné části a specializace, která zahrnuje oborově-vědní předměty a oborově-didaktické předměty.

Studiem Vás provedou pracovníci katedry výchovy k občanství - přední odborníci z řad historiků, politologů, filozofů, oborových didaktiků a sociologů, kteří Vám v rámci přednášek a seminářů zodpoví různé otázky oborově-vědních předmětů a didaktické praxe. Pro aktivní studenty občanské výchovy se u nás otevírá možnost výjezdu na zahraniční univerzity nejen v sousedních zemích (Polsko, Slovensko, Německo), ale i v atraktivních destinacích (Španělsko, Portugalsko a Anglie).

Studium značný prostor věnuje reflektovaným pedagogickým praxím na kvalitních základních školách v regionu. Po úspěšném absolvování studia a složení státní závěrečné zkoušky získáte titul „magistr“.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme znalost profilového předmětu v rozsahu bakalářského studia (historie, filozofie-etika, sociologie a politologie). Dále se očekává nadšení pro službu dětem a pedagogická dovednost.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu budete umět:

 • aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce
 • projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodinu příslušného vzdělávacího oboru / vyučovacího předmětu
 • navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru vlastní výuky
 • kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundována stanoviska v rámci svého oboru
 • reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení
 • realizovat výzkumné šetření
 • vyhledávat domácí i zahraniční odborné zdroje a pracovat s nimi
 • využívat informační a komunikační technologie jak pro přípravu na výuku, tak ve vlastní výuce
 • orientovat se v aktuálním společenském dění a současných mezinárodních vztazích
 • charakterizovat významné osobnosti moderních světových dějin a současnosti
 • orientovat se v problémech moderní demokracie
 • porozumět, jaká úskalí přináší demokracie v praxi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi navazujícího magisterského studia v rámci studijního programu učitelství pro druhý stupeň se uplatníte jako učitel na druhém stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium se od prezenční formy studia liší pouze organizačně, obsah studia i nároky kladené na studenty obou forem jsou shodné. Slučuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé výuky, samostudia (na to  je kladen silný důraz), individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce. Přímá výuka je omezena na několik setkání za semestr (tzv. „tutoriálů“), které mají formu převážně blokové výuky. Ta probíhá zpravidla v pátek 14:10-19:05 (prezenčně v budově Pedagogické fakulty OU) a ve středu 14:10-19:05 (online v prostředí MS Teams). Pro každý předmět je vytvořen e-kurz v systému Moodle, obsahující kromě studijních materiálů i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalosti. Materiály, nahrané přednášky, úkoly a další komunikace se studenty jsou uloženy také v MS Teams. Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem i virtuálně (obvykle v prostředí MS Teams). Povinnou součástí studia je průběžná a souvislá pedagogická praxe na základních školách s požadavkem 100% účasti.

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na společenské vědy

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

V případě velkého zájmu o studium (více jak 20 uchazečů) se bude konat přijímací zkouška formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity. V případě konání nelze test prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška (v případě konání) probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu (v případě konání): 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.