Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Polská filologie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program
Polská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Polská filologie je rozvíjet a zdokonalovat jazykovou a odbornou kompetenci studentů ve všech základních filologických oblastech (komunikace, lingvistika, literatura, kultura, dějiny, reálie). Zde budete vedeni nejen k přejímání nových poznatků, ale především rozvíjení schopnosti tyto poznatky aplikovat v mluveném a psaném projevu. Studiem vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako posluchači bakalářského studia už můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami.

Studijní program můžete realizovat v těchto variantách: completus (polská filologie jako samostatný program ukončený obhajobou bakalářské práce a SZZ), maior (polská filologie jako hlavní, první program, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ), minor (polská filologie jako vedlejší, druhý program, nepředpokládá se obhajoba bakalářské práce, probíhá pouze SZZ), maior se zaměřením na vzdělání (příprava na navazující magisterský program vedoucí k získání kvalifikace učitele, předpokládá se obhajoba bakalářské práce a SZZ).

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Polská filologie

Chcete dobře mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura, dějiny, kultura a reálie? Chcete lépe poznat naše severní sousedy? Přijďte studovat k nám! Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce! Více vám o studiu polštiny v Ostravě řekne polonista Jiří Muryc.

Co od vás očekáváme?

Nepožadujeme hlubší znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska. Předpokládá se alespoň minimální jazyková znalost polštiny natolik, aby student byl schopný porozumět běžnému mluvenému slovu.

Vyžadujeme však pozitivní přístup, odhodlání a chuť poznávat Polsko, polský jazyk a tamější kulturu.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • získáte znalosti stěžejních disciplín polské filologie
 • získáte přehled z oblasti literární teorie a dějin literatury, jazykovědy a jazykovědné slavistiky
 • poznáte odbornou terminologii týkající se studovaných disciplín
 • pochopíte rozdíly mezi polštinou a češtinou
 • osvojíte si základy překladu mezi polštinou a češtinou
 • poznáte aktuální jazykovou situaci v rámci slovanského areálu
 • dokážete definovat používané jazykovědné a literární termíny
 • osvojíte si myšlenkové operace nezbytné pro studium zaměřené na polskou filologii
 • absolventi varianty studijního programu maior se zaměřením na vzdělání získávají navíc základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie, zkušenosti z reflektovaných praxí
 • program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do navazujícího magisterského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování bakalářského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník

Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou zohledněny ani bodově bonifikovány.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací pohovor probíhá v českém, resp. polském jazyce. Uchazeč prokáže svůj vztah a motivaci ke studiu ve zvolené variantě studijního programu Polská filologie a zájem o polskou kulturu a reálie. Při ústním pohovoru prokáže schopnost souvislého projevu na běžná konverzační témata, popř. schopnost zapojit se do dialogu vedeného v polštině a porozumět psané a mluvené polštině. U uchazečů se předpokládá zájem o daný obor, podpořený znalostmi polských reálií a přehledem o polské kultuře a literatuře.

Ústní pohovor bude zaměřen mj. na tyto oblasti: historie a současnost polštiny, současná polská literatura, známí polští spisovatelé a jejich tvorba, česko-polské kulturní, literární, jazykové a společensko-ekonomické vztahy, nejvýznamnější okamžiky z historie Polska, zeměpisné reálie, významné památky, administrativní uspořádání, politická situace, symboly a znaky polské státnosti.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Předmětem hodnocení je motivace uchazeče ke studiu, schopnost porozumět projevu v polštině, resp. schopnost reagovat v polském jazyce na běžná konverzační témata, všeobecná znalost základů polského jazyka (gramatiky a běžné slovní zásoby), orientace v polských reáliích a kultuře (literatura, historie, geografie) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu uvedené doporučené literatury.

Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. (zde mj.: „Úvodní studie – Tisíc let polského písemnictví“)
Krejčí, K.: Dějiny polské literatury. Praha 1953.
Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2015.
Řezník, M.: Polsko (Stručná historie států). Praha 2002.
Jurek, T., Wihoda, M., Friedl, J., Řezník, M.: Dějiny Polska. Praha 2017.
Kadłubiec, K. (Red.): Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997.
Siatkowski, J., Basaj, M.: Słownik czesko-polski. Warszawa 2018.
Oliva, K. (Red.): Polsko-český slovník. Praha 2012.
Kowalska, M.: Polština nejen pro samouky. Praha 2017.
Małolepsza, M., Szymkiewicz, A.: Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2010.
Nowiński, K.: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie. Warszawa 2008.
Periodika: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Tygodnik Powszechny, Zeszyty Literackie aj. Lze použít také informační materiály a jazykové příručky dostupné na internetu, např. poland.pl, polski.info, www.popolskupopolsce.edu.pl aj.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .