Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Latinský jazyk a kultura - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program
Latinský jazyk a kultura
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Latinský jazyk a kultura se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Chcete se naučit jazyku, který stál u kolébky evropské i české kultury? Bakalářské studium latiny dává nahlédnout do světa antického člověka, seznamuje s věčně živými díly antické literatury a vybavuje znalostmi, díky nimž si lze v originále přečíst nejen Vergilia, ale také Kosmovu Kroniku Čechů nebo životopis Karla IV.

Náplň studijního programu lze rozdělit do tří hlavních částí: první zahrnuje výuku jazyka včetně četby děl vybraných antických klasiků (především Caesara, Ovidia, Cicerona a Vergilia), druhou část programu představují kurzy věnované dějinám antického písemnictví a jeho pozdější tradici, třetí segment studia tvoří předměty seznamující s historií, reáliemi a myšlením antické civilizace.

Od studia programu můžete dále očekávat, že povede k obecnému rozvoji vašich jazykových kompetencí, k získání širšího společenského a kulturního rozhledu a k prohloubení tzv. měkkých dovedností, jako jsou např. schopnost kriticky pracovat s informacemi a veřejně je prezentovat.

Aktivním studentům nabízíme možnost účastnit se exkurzí a studijního soustředění, vycestovat do zahraničí na partnerské univerzity (např. v Německu, Polsku a na Slovensku) nebo se podílet na chodu katedry v roli pomocných vědeckých sil.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Latinský jazyk

Že je latina mrtvý jazyk? Ne tak docela. Poslechni si, co o ni říká náš absolvent a zároveň kolega Jan Slíva. Zjisti, proč má smysl ji studovat, jak studium probíhá a kde všude se s ní můžete dodnes setkat.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů neočekáváme předchozí znalost latiny, ale hluboký zájem o obor. Zájemcům doporučujeme četbu českých překladů antické literatury a publikací věnovaných antické civilizaci. Konkrétnější představu o latině (a výhodu pro začátek studia) můžete získat seznámením s učivem některé středoškolské učebnice latiny (např. Jiřího Pecha nebo Vlasty Seinerové).

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu např.:

 • budete znát gramatiku klasické latiny;
 • dokážete přeložit středně obtížný latinský text klasického období;
 • získáte podrobný přehled o dějinách antického písemnictví s přesahem do období středověku;
 • budete se dobře orientovat v dějinách starověkého Řecka a Říma, v reáliích antického světa a v antické mytologii;
 • budete umět vyhledávat a kriticky hodnotit informace, formulovat a ověřovat hypotézy a prezentovat dosažená zjištění.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu se uplatníte v knihovnách, muzeích, archivech, kulturních institucích, v nakladatelstvích a na dalších pozicích, které vyžadují jazykové kompetence, široký rozhled a schopnost kritického myšlení.

Konkrétní pracovní pozice

 • knihovník
 • archivář
 • redaktor
 • editor
 • průvodce

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Pro studium programu není požadována vstupní znalost latiny, s výukou jazyka se začíná od základů. Zájemcům se doporučuje, aby se alespoň částečně seznámili s učivem některé středoškolské učebnice latiny (např. Pech, Jiří: Latina pro gymnázia I, Praha 2012; Seinerová, Vlasta: Latina pro střední školy I, Praha 2009).

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,86 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Zkoušku nepromíjíme.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Předmětem pohovoru je 1/ zájem uchazeče o obor a jeho motivace ke studiu, 2/ prezentace přečteného díla z antické literatury (v českém překladu) nebo vybrané osobnosti či události antických dějin podle volby uchazeče. K přípravě na pohovor může uchazeč využít tituly obsažené v seznamu doporučené literatury.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Podle úrovně odpovědi může uchazeč za první téma pohovoru získat maximálně 30 bodů, za druhé téma pohovoru maximálně 70 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50. Hodnotí se intenzita zájmu o obor, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Překlady děl antických autorů uveřejněné např. v edicích Antická knihovnaAntická próza.
Monografie zabývající se problematikou antické kultury a civilizace, např.:
Jan Burian, Římské impérium, Praha 1997.
Jan Burian – Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015.
Werner Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004.
Michael Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999.
Michael Grant, Římští císařové, Praha 2002.
Radislav Hošek – Růžena Dostálová, Antická mystéria, Praha 1997.
Radislav Hošek – Václav Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.
Jana Kepartová, Římané a Evropa, Praha 2005.
Eva Stehlíková, Římské divadlo, Praha 1993.
Wilfried Stroh, Latina je mrtvá, ať žije latina!, Praha 2016.
Jiří Šubrt, Římská literatura, Praha 2005.

Popřípadě vybraná hesla z encyklopedií a příruček:
Eva Kuťáková – Anežka Vidmanová a kol., Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.
Gerhard Löwe – Heinrich A. Stoll, ABC antiky, Praha 2005 (nebo 1. vyd.).
René Martin a kol., Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993.
Slovník antické kultury, Praha 1974.
Ludvík Svoboda a kol., Encyklopedie antiky, Praha 1973.
Ladislav Varcl a kol., Antika a česká kultura, Praha 1978.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .