Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Anglický jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní program
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Baví vás angličtina a chtěli byste se jí věnovat profesionálně? Uvažujete v budoucnu o výuce angličtiny na základní škole? Tento studijní program vám umožní rozšířit si vědomosti z anglického jazyka a poskytne základy pedagogických a psychologických disciplín. Získáte odborné znalosti z anglické jazykovědy, naučíte se mnohé o literatuře a kultuře anglicky mluvících zemí a zdokonalíte se v anglické výslovnosti i gramatice. Budete mít také přehled o problematice výchovy a vzdělávání. Během studia budete komunikovat s českými i zahraničními studenty na naší univerzitě i v zahraničí.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Baví vás angličtina a chtěli byste se jí věnovat profesionálně? Uvažujete v budoucnu o výuce angličtiny na základní škole? Tento studijní program vám umožní rozšířit si vědomosti z anglického jazyka a poskytne základy pedagogických a psychologických disciplín.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zájem o anglický jazyk a kulturu anglicky mluvících zemí.

Co se naučíte?

Získáte odborné znalosti a dovednosti z oboru anglický jazyk a přehled o problematice výchovy a vzdělávání. Naučíte se orientovat v anglickém hláskovém i gramatickém systému a dokážete jej srovnat s češtinou. Budete ovládat správnou výslovnost, gramatické jevy a větné struktury angličtiny. Rozšíříte si anglickou slovní zásobu, osvojíte si procesy slovotvorby, naučíte se pracovat s různými typy slovníků i jazykovými korpusy. Budete umět samostatně vytvořit anglický text s ohledem na kontext a adresáta, ve formálním i neformálním stylu. Získáte základní znalosti historie a kultury anglicky mluvících zemí a znalost literatury pro děti a mládež. Budete ovládat mluvený i psaný jazyk na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování studia se můžete uplatnit na pozici, která vyžaduje znalost anglického jazyka na kvalifikační jazykové úrovni C1. Můžete také pracovat jako asistent pedagoga, vychovatel nebo lektor anglického jazyka v jazykových školách. Především však budete připraveni na navazující magisterské studium, po kterém se uplatníte jako vyučující anglického jazyka na 2. stupni základní školy.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou: pedagogický pracovník (asistent učitele anglického jazyka), vychovatel a lektor anglického jazyka.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test z anglického jazyka:

Písemná zkouška znalostí v rozsahu středoškolského učiva angličtiny – vědomosti na úrovni B1+, samostatný uživatel jazyka. Test je zaměřen na ověření jazykové kompetence uchazeče a čtení textu s porozuměním.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 70

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.