Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Občanská výchova - Výtvarná výchova

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Výtvarná výchova

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě, prostorové a fotografické tvorbě a umělecké práci s novými médii, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a stát se kvalifikovaným učitelem výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol?

Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou; důraz je kladen na pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky a praxi. Kromě dějin moderního výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se dále seznámíte především s problematikou nových médií v umění a získáte základní znalosti galerijní edukace.

Absolventi se uplatňují jako učitelé výtvarné výchovy dětí staršího školního věku na 2. stupni základní školy. Jsou profesně způsobilí pracovat jako odborní lektoři v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarně tvůrčími dílnami.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Výtvarná výchova

Výtvarnou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako asistenti pedagogů nebo učitelé výtvarné výchovy na ZŠ, SŠ či ZUŠ.

Co od vás očekáváme?

Absolvované bakalářské studium výtvarného zaměření. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje míru připravenosti a zájmu o výtvarné umění a výtvarnou kulturu; součástí pohovoru jsou otázky z teorie a dějin výtvarného umění na úrovni znalostí požadovaných Státní závěrečnou zkouškou bakalářského studia.

Co se naučíte?

Jak odpovědně učit výtvarnou výchovu na 2. stupni základních škol.
Používat pokročilé výrazové prostředky výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, intermédia, digitální média).
Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od impresionismu po počátek 21. století.
Principům vizuální komunikace a jejich využívání ve výuce i každodenním životě.
Pracovat s dětmi nebo studenty v muzeu či galerii, vytvořit animační program.
Samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře.
Jak připravit autorskou výstavu a presentovat výtvarnou tvorbu dalších umělců.
Samostatně a odpovědně řešit komunikační problémy, včetně problémů ve vizuální komunikaci.

Kde a jak se uplatníte?

Jako učitelé výtvarné výchovy dětí staršího školního věku na 2. stupni základní školy. Pracovat můžete také ve funkci odborných lektorů v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnit se rovněž může ve vědeckovýzkumných organizacích. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Ve studiu můžete dále pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v doktorských studijních programech s výtvarným zaměřením.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy.
Odborný lektor v galerii nebo muzeu. Lektor v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami.
Odborný pracovník ve vědeckovýzkumných organizacích, např. galeriích či muzeích.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu s výtvarným zaměřením nebo jiné specializačně příbuzné studium

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška se nekoná.

V případě velkého zájmu o studium (více jak 20 uchazečů) se bude konat přijímací zkouška formou Motivačního pohovoru z výtvarné výchovy. V případě konání nelze Motivační pohovor prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

V případě konání Motivačního pohovoru z výtvarné výchovy:

  • Rozbor domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) - (max. 50 bodů)
  • Test z dějin umění v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání realizovaného na PdF OU - (max. 50 bodů)

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.