Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Tělesná výchova - Matematika

Studijní program
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Tělesná výchova

Studijní program v kostce

Pokud je mezi vámi někdo, kdo je rád mezi lidmi, má rád pohyb a dokáže si představit, že by v pozitivním slova smyslu ovlivňoval mladé lidi. Neváhejte a pojďte studovat navazující magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy. V rámci bakalářského studijního programu Ostravské univerzity Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo v rámci podobně zaměřeného studijního programu na některé z univerzit jste se seznámili s mnoha vědomostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tělesné výchovy a pohybové aktivity. Navazující magisterský studijní program navazuje na studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a  je zaměřen na to, vám studentům ukázat, jak je možné přistupovat k výuce tělesné výchovy v současné době v duchu naplňování specifických cílů: harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity, budovat u dětí a mládeže pozitivní vztah k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě, seznamovat dětí a mládež se širokým spektrem sportovních disciplín.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme kladný vztah k pohybové aktivitě a sportu, chuť pracovat s dětmi a mládeži, schopnost pracovat s literaturou včetně zahraniční. Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace) podle studijního plánu se zaměřením na vzdělávání (tj. součástí studijního plánu byla povinná pedagogicko-psychologická složka studia) nebo úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace), jehož součástí nebyl studijní plán se zaměřením na vzdělávání, ale získali jste v rámci bc. studia minimálně 20 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín (rozsah disciplín je obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bc. studiu na Ostravské univerzitě) nebo úspěšné absolvovaní bakalářského studia, které nebylo zaměřeno na vzdělávání. V tomto případě ještě k přijímací zkoušce ze dvou aprobačních složek přibude přijímací zkouška z pedagogicko-psychologické složky v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.

Co se naučíte?

Získáte znalosti z atraktivních vědních oborů věd o lidském pohybu (Antropomotorika, Biomechanika pohybu člověka, Řízení pohybu a motorické učení, Etika v kinantropologii).

Získáte znalosti z Didaktiky tělesné výchovy v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte praktické didaktické dovednosti v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte dovednosti v odborné činnosti při realizaci závěrečné práce.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou uplatnitelní jako kvalifikovaní učitelé tělesné výchovy na druhém stupni základních škol a všude tam, kde je vyžadováno magisterské vzdělání v oblasti tělesné výchovy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel tělesné výchovy na druhém stupni ZŠ

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,09 MB

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

Teoretickou část představuje písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, které tvoří východisko pro studium učitelství tělesné výchovy.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

  1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
  2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
  3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
    1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
    2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura k přípravě na státní bakalářskou zkoušku z programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.