Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Psychologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Psychologie se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Psychologie se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Absolvent bakalářského studia je vybaven základními teoretickými znalostmi z oblasti psychologie, a dalších příbuzných oborů a rovněž i praktickými dovednostmi aplikovaných i speciálních psychologických disciplín. Dosažené vzdělání umožní absolventovi aplikovat psychologické poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. V průběhu studia je kladen důraz na schopnost absolventa pokračovat v dalším sebevzdělávání a rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.Psychologie je studium mysli a chování. Jde o jednu z nejzajímavějších a nejnáročnějších oblastí vědeckého bádání s potenciálem prospívat jak jednotlivcům, tak společnosti jako celku. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v hlavních oblastech psychologie, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Náš navazující magisterský program pak poskytuje další intenzivní odborné psychologické vzdělávání a příležitost pro pokročilé studium v řadě specializovaných psychologických disciplín.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Pedagogická a školní psychologie

Dosažené vzdělání umožní absolventovi psychologie aplikovat psychologické poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Absolvent studia výchovy ke zdraví bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalost přírodních a humanitních věd v rozsahu vyučovaném na středních školách. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předpokládat, že všichni studenti měli na střední škole zařazenou výuku základů společenských věd, jehož součástí bývá i psychologie, začínáme s výukou od úplného začátku. Vyžadujeme však od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a znalosti psychologie.

Co se naučíte?

Studium oboru „Psychologie se zaměřením na vzdělávání“:

 • Vám může pomoci s porozuměním sobě a druhým lidem tím, že se dozvíte o různých aspektech lidského chování, které vám pomohou nejen v každodenním životě, včetně interakcí s ostatními lidmi, ale také v učení a podávání co nejlepšího výkonu, ve schopnosti zvládat stres a pochopit příčiny psychických poruch.
 • Lze doplnit kombinací s dalším oborem, ať již přírodovědným nebo humanitním. Mnoho oborů na filozofické nebo přírodovědecké fakultě těží z porozumění lidskému chování, ať už jde o sociální interakci, jazyk a komunikaci, motivaci lidského chování a emoce nebo procesy uplatňující se při rozhodování. Znalost o mozkových funkcích a chování má značný přínos i pro studenty, kteří studují některý z oborů na lékařské fakultě.
 • Vám umožní rozvíjet analytické dovednosti pomocí vědecké metody. Psychologie je věda a určujícím rysem každé vědy je objektivní přístup, který daný obor používá k rozvoji znalostí z dané oblasti. V psychologii se využívá vědecký přístup ke studiu chování a duševního života. Psychologie tak poskytuje vynikající praxi v analytickém myšlení a metodách vědeckého výzkumu, které jsou použitelné v široké škále profesí.
 • Vás připraví na budoucí kariéru. Lidé s psychologickým vzděláním pracují v mnoha různých oborech, včetně klinických, právních, organizačních, vzdělávacích a výzkumných, a to jak v soukromém tak i veřejném sektoru.

Kde a jak se uplatníte?

Předpokládá se, že absolventi bakalářského stupně budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu studijního programu „Specializace psychologie“ nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzných programů dle aktuální nabídky. Absolvent se však může uplatnit v kterékoliv relevantní související oblasti. Ať se již coby absolventi rozhodnete o uplatnění ve státním nebo v soukromém sektoru, psychologické vzdělání vám vždy zlepší šanci získat práci. Můžete být zaměstnáni v různých odvětvích včetně zdravotní péče a sociální pomoci, veřejné správy, vzdělávání a odborné přípravy, případně v administrativních a podpůrných službách.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • asistent školního a poradenského psychologa
 • asistent pedagoga (resp. speciálního pedagoga)
 • asistent výchovného poradce
 • asistent metodika prevence
 • odborný referent
 • lektor v centrech primární prevence
 • výzkumných asistent

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 70

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 80 u kombinací se sdruženými programy (maior i minor) - Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Francouzská filologie, Historie, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie a Základy společenských věd (kombinace s FF OU)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.