Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pedagogika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Pedagogika - maior

Studijní program v kostce

Zajímají vás otázky výchovy a vzdělávání? Chcete hledat odpovědi a porozumět těmto otázkám z historického, biologického, sociálního i filosofického hlediska?

Seznámíte se nejen se základními pojmy pedagogické terminologie, v jejímž rámci objevíte tajemství zkoumání edukační reality. A co více? Otevře se vám problematika pedagogické diagnostiky a jejich metod, a to i v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Objevíte, jak si lépe porozumět v rámci komunikace i co s volným časem a proč je na něj kladen až tak veliký důraz. Otevře se před vámi celá škála možností, jak se uplatnit v pedagogických profesích.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Pedagogika – bakalářské studium

Seznámíte se nejen se základními pojmy pedagogické terminologie, v jejímž rámci objevíte tajemství zkoumání edukační reality. A co více? Otevře se vám problematika pedagogické diagnostiky a jejich metod, a to i v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Co se naučíte?

Po absolvování našeho Bc. Studijního programu budete umět:
pracovat s příslušnými fakty a zhodnotit přínosy myšlenkových odkazů, vést efektivní komunikaci, naplánovat výzkumný projekt, použít prostředky pedagogické diagnostiky, rozpoznat, kdy je nutné použít speciální vzdělávací potřeby. Zvládnete vytvářet příznivé psychosociální prostředí pro učení a naplánovat, uskutečnit a reflektovat volnočasovou aktivitu.

A co více? Budete schopni pracovat s českou odbornou literaturou, reflektovat potřeby a zájmy žáků. Navíc budete schopni sebereflexe na základě sebehodnocení.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se zejména jako kvalifikovaní odborníci, zvládající práci s žáky ze sociálně-znevýhodněného prostředí.

Dále jako odborníci pro výkon činnosti v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

Nebo také jako odborníci v práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (inkludovaní žáci, nadaní žáci, děti z minoritních skupin apod.).

Dále v rámci dílčích pedagogických činností se uplatníte při zpracovávání inovačních projektů v mimoškolní i školní oblasti nebo jako asistenti při výkonu dalších vychovatelských a pedagogických činností.

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 70 u kombinací se sdruženými programy (maior i minor) - Biologie, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika a Matematika (kombinace s PřF OU)

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 80 u kombinací se sdruženými programy (maior i minor) - Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Francouzská filologie, Historie, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie a Základy společenských věd (kombinace s FF OU)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.